Skip to main content
Code: SELENE20 for 20% off Selene collection | FREE SHIPPING FOR ALL INTERNATION ORDERS OVER $200

MORON | New Collection 2017

MORON | New Collection 2017 - Haus of Jewelry

Daydream Collection 

“ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือช่วงเวลาแห่งการเพ้อฝัน”
ในช่วงเวลาเพ้อฝัน ความคิด จินตนาการของเราจะไม่มีขีดจำกัด เรามักจะฝันในสิ่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริง และนั่นแหล่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ที่คนรอบข้างสามารถรับรู้ได้
            จากแนวคิดที่กล่าวมา เราจึงนำเอาจินตนาการเหล่านั้นมาออกแบบเป็นเครื่องประดับ และสื่อสารผ่าน สีสัน รูปร่าง การเคลื่อนไหว และเหลี่ยมเจียรไนพิเศษของพลอย รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของลายเมฆ ที่ใส่ลงไปในเครื่องประดับ ทำให้ผู้ที่พบเห็นและส่วมใส่เกิดความรู้สึกพิเศษจนไม่อาจละสายตา
MORON คลิกๆๆ

Comments

Be the first to comment.